Tutkittu juttu II: myös suomalaisen esimiestyön taso on keskiverto

SelinSelin® Esimiesprofiilini™ on maksuton pika-analyysi, jolla voi arvioida omaa esimiestyötään 30 väittämän valossa ja asteikolla ” väittämä ei pidä lainkaan paikkansa” = 1-5 Väittämä pitää täysin paikkansa”. Olemme nyt koonneet yhteenvedon vuosien 2016-2017 aikana saamiemme vastauksien pohjalta sekä oman valmennus- ja kehittämistyömme havainnoista. Yhteenveto kertoo hyvin niin esimiestyön vahvuuksista kuin kehittämiskohteistakin.

Olemme jakaneet esimiestyön kolmeen osaan: 1) asioiden johtaminen, 2) ihmisten johtamien ja 3) oman itsensä johtaminen. Kaikki kolme osa-aluetta ovat hyvässä tasapainossa silloin, kun asiat sujuvat ja hommat pyörivät.

Esimiesprofiilin vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 on 3,60, eli keskiverto.  Mikä siis sujuu ja mikä haastaa suomalaisessa esimiestyössä?

Ihmisten johtamisessa löytyy paljon vahvuuksia

Lähtökohdat ja työn tekemisen puitteet ovat vastausten mukaan hyvät: oman joukkueen osaamiseen luotetaan ja henkilöstölle annetaan myös työrauha.  Lisäksi on onnistuttu luomaan avoin, vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen työilmapiiri, jossa yhdessä keskustellaan ja ideoidaan asioita ja henkilöstö on vahvasti mukana myös toiminnan suunnittelussa.

Vuorovaikutustaidoista vahvoilla ovat myös mm. esimiehen aito läsnäolo, kuunteleminen sekä kiittäminen ja kannustaminen. Esimerkillä johtaminen on yhteenvedossa tasoa 4 ja oman kokemuksensa mukaan vastaajat kokevat tekevänsä lupaamansa asiat aina ajallaan.

Parannettavaa on vielä ns. tilannejohtamisessa

Kun siirrytään työn tekemisen puitteista käytännön toimintaan ja arkiseen päivittäisjohtamiseen, alkaa esimiestyössä näkyä selkeitä kehittämiskohteita. Hyvä johtaminen kun on ensisijaisesti erilaisten ihmisten ja työtilanteiden johtamista.

Asioiden johtamisen osalta esimerkiksi tiukkojen päätösten tekeminen on siten asia, johon esimiesten pitäisi jatkossa pystyä vielä paremmin. Myös epäkohtiin puuttuminen saisi olla nopeampaa ja vahvempaa, jolloin pienet asiat eivät pääse kasvamaan isoiksi murheiksi. Samoin sovitun suunnan pitäminen ja asetettujen tavoitteiden mukainen toiminta ja etenemisen määrätietoinen seuranta vaativat tarkennusta. Panosta pitää seurata vieläkin enemmän. Myös muutosprojektien läpiviemisessä loppuun asti on käytännössä vielä selkeästi kehitettävää.

Itsensä johtamisen ja ihmisten johtamisen osalta haasteita löytyy mm. esimiesten henkisellä puolella, eli stressikäyttäytymisessä ja oman tilan hallinnassa esimerkiksi tiukoissa tilanteissa, rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa sekä epäonnistumisten käsittelyssä.

Esimiestyön suurimmat kehittämiskohteet löytyvät omasta ajankäytöstä, itsestään huolehtimisesta sekä oman osaamisen kehittämisestä

Mielenkiintoinen ristiriita syntyy siitä, että vastaajat kokivat vahvuudekseen omien lupausten täyttämisen ajallaan. Silti oma ajankäytön organisointi on yksi suurimmista kehittämiskohteista!

On huolestuttavaa, miten vähän esimiehet kokevat voivansa vaikuttaa asioihin, vaikka heillä – jos jollakin- on siihen kaikki mahdollisuus. Työt ovat yksinkertaisesti organisoitava kunnolla ja luotava sellainen toimintamalli, että saadaan pyörät pyörimään toivotulla tavalla. Suomalaisten yritysten keskeisimpiä haasteita ovat sen myötä myös hidas muutos- ja kehitysketteryys. Kun strategiaa tai asetettuja tavoitteita ei käytetä ohjaavina työkaluina arjen johtamisessa, ei ihme, että suunta välillä karkaa käsistä.

Myös omasta itsestä ja omasta työkyvystä huolehtiminen vaatii oman huomion. Jos esimies ei jaksa, eivät jaksa muutkaan. Sitoutumisen taso laskee ja se heikentää nopeasti myös työilmapiiriä. Esimerkillä johtaminen ontuu käytännössä. Myös esimiehen oman osaamisen kehittäminen kaipaa selkeästi vahvistusta.

Nopeus ja ketteryys ovat siis tänä päivänä avainasiat. Se vaatii vahvaa ja määrätietoista päivittäisjohtamista.

Monessa yrityksessä tuhlataan valitettavasti edelleen aikaa suunnittelemattomaan ja tuottamattomaan toimintaan. Euromääräiset tavoitteet on kyllä usein asetettu, joskaan ei olla mietitty, millä toimenpiteillä tavoitteisiin käytännössä aiotaan päästä. Vasta kun tietää, mitä haluaa ja mihin on pyrkimässä, voi määritellä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin aiotaan päästä. Tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen siten myös konkreettisen ja oman yrityksen tilanteeseen ja toimintaan sovitetun toimenpidesuunnitelman aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Jos tunnistit yllä mainituissa kohdissa jotakin oman yrityksesi tilanteesta, ota yhteyttä! Selvitetään 4%:n Taktiikalla™ vipuvoimaisimmat esimiestyön kehittämisalueet ja näin saat toimintaan nopeasti uutta puhtia!

Vastaa